Start-Up Girişimcilik Destekleri

KOSGEB Destekleri

KOSGEB tarafından Girişimciliği Geliştirme Destek Programı ve Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı girişimciler tarafından şirketleşme süreçleri ve ilerisi için başlangıç olabilir.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Programa başvuru yapabilmenin en önemli şartı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sertifikası sahibi olmak ve şirketi belge tarihinden sonra kurmuş olmaktır. Bu şart sağlandıktan sonrası inanılmaz kolay bir destek programı diyebiliriz. Sertifika e-Devlet sitesinden KOSGEB uygulamasına ilerleyerek, online eğitim ile alınabilmektedir.

Özellikle genç girişimciler tarafından yeni kurulacak işletmeler, KOSGEB girişimci desteğinden yararlanabilirler. Bu kapsamda geri ödemesiz, 100.000 TL uygun şartlarda geri ödemeli destek sağlanmakta. Destek oranı %60 ile 90 arasında değişmektedir.

Hizmet sektörü geleneksel girişimci sayılmakta ve imalat sektörü de ileri girişimci statüsüne girmektedir. Yazılım faaliyetleri de ileri girişimci kapsamında değerlendirilmektedir. Makine, teçhizat gibi şirket kuruluşu ve istihdam destek kalemleri dışındaki destek unsurları sadece ileri girişimcilere sunulmakta ve onlar da teknoloji yoğunluğuna göre kategorilere ayrılarak farklı tutarlarda destek miktarına sahip olmaktadırlar.

Program hakkında detaylar KOSGEB’in internet sitesinden incelenebilir ancak üzerinde durulması gereken konu yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip NACE kodu ile faaliyetini sürdüren işletmelerin çok avantajlı olmasıdır. Yazılım, bilgisayar programlama faaliyeti sürdüren şirketler en üst limitler ile bütçelere sahip olmaktadır. İleri girişimcilerin yüksek teknoloji yoğunluğuna sahip NACE kodu ile faaliyet gösteren yazılım şirketleri 365.000 TL’ye kadar destek alabilmektedirler. Makine, teçhizat, donanım, vb. kalemler için destek oranı %75 olarak uygulanmaktadır.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nın amacı,

a)Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,

b)Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin
sağlanmasıdır.

1 yıl içinde lisans mezuniyetini belgeleyebilecek olan ve en fazla 5 yıl içinde lisans mezuniyetini sağlayan bireyler şirketleşmeden, %100 hibe olarak desteklenen başlangıç sermayesi talep ederek AR-GE, inovasyon projelerini geliştirebilmektedir. 15.000 TL tutarında bütçe kalemi olarak sunulan başlangıç sermayesi ile şirket kuruluş giderleri, kuruluş dönemi ofis donanımı, vb. karşılanabilmektedir. Ayrıca, kira ve işlik desteği de sadece başlangıç sermayesi alan girişimci statüsündeki proje sahiplerine sunulmaktadır. Kalan destek unsurları da şirketleşme sonrası talep edilebilen bütçe kalemlerinin aynısıdır.

Program kapsamında alınabilecek destek miktarı üst limiti 750.000 TL ve %75 hibe şeklinde uygulanmaktadır. Personel (%100 hibe), makine, teçhizat, donanım, yazılım, hizmet alımı, akademik danışmanlık, test-analiz-belgelendirme, tanıtım, fuar-kongre ziyareti gibi kalemleri bulunmaktadır.

TÜBİTAK Destekleri 

1507

Ar-Ge başlangıç desteği olarak da adlandırılan 1507, 600.000 TL üst limitli ve %75 oranla destek sağlayan bir programdır. Ar-Ge niteliği, teknolojik uygunluk, ekip yeterliliği gibi unsurların dikkatle incelendiği bir teşviktir.

1501

1507 programını tamamlayan şirketlerin veya yüksek bütçeli ar-ge projelerinin doğrudan da başvuru yapmayı tercih edebildiği bir programdır. Destek oranı %75 olarak uygulanır. Personel giderleri, proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf giderleri, yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri desteklenmektedir. Üst limiti olmayan bu program genellikle büyük ölçekli şirketlerin öncelikli tercihi durumundadır.

İhracat Yapmaya Hazır Startuplar Ticaret Bakanlığı Destekleri

Marka tescil ve korunma desteği: Sınır ötesi e-ticaret kapsamında hizmet, ürün veya yurt içinde tescili yapılmış markaların yurt dışındaki pazarlarda tescilinin yapılması ve markanın korunması için harcanan kalemler için verilen destektir. Bu kapsamda marka tescili araştırması, patent bürosu hizmetleri gibi giderler desteklenmektedir.

Pazar araştırması seyahat desteği: E-ihracat yapmak isteyen firmaların hedef pazar araştırması amacıyla düzenleyecekleri seyahatler için verilen destektir. Firmadan iki kişinin, 1 ila 20 günlük ve en fazla 3 ülkeye yapacağı yurt dışı pazar araştırması seyahatlerinde ulaşım ve konaklama giderlerinin yüzde 70’i desteklenmektedir.

Rapor desteği: Ticaret Bakanlığının uygun gördüğü kurumlardan alınan veya kuruluşlara yaptırılan raporlara yönelik bir destektir. Bu raporlar; pazar araştırması, veri izleme, değerlendirme faaliyetleri, şirket veya marka odaklı raporlar, çeşitli başlıklarda mali ve hukuki analiz raporları gibi raporlardır. Bakanlığın ön onayı ile verilebilen bu destek iki yıllıktır ve destek oranı yüzde 60’tır.

Şirket satın alma desteği: Yabancı şirket veya marka odaklı raporlar ile yabancı şirket alımı işlemlerine ilişkin mali ve hukuki raporlar için giderler destek kapsamındadır. Bakanlığın ön onayı ile verilen desteğin oranı yüzde 75’tir.

Belge desteği: Çevre, kalite ve sağlık gibi konularında teknik mevzuat ve uyum için verilen destektir. Bu başlıklarda; belge, izin, danışmanlık, ruhsat, sertifika, eğitim ve diğer belgelendirme giderleri yüzde 50 oranında desteklenmektedir.

Birim desteği: Yurt dışı faaliyetleri için şirket bünyesinde açılan birimlerin vergi, harç, kira ve komisyon giderleri yüzde 40 ila 50 oranlarında desteklenmektedir.

Reklam ve tanıtım desteği: E-ihracat için yapılacak reklam, tanıtım, pazarlama, sponsorluk ve ilan giderleri ile kokteyl, konferans, seminer ve lansman gibi faaliyetlerin giderleri desteklenmektedir. Destek oranı yüzde 60’tır.

Fuar desteği: Yurt dışındaki fuarlar için yüzde 50 oranında destek verilebilmektedir. Destek verilen fuarların kapsamı ve destek süresi farklılık arz etmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi

  • Teşvik belgesi makine-teçhizat listelerinde makine-teçhizatın yanı sıra yazılımlara da yer verilebilmekte. Uluslararası satışlara yönelik sipariş, üretim, teslimat süreçlerini yürütme amaçlı yazılım ve donanımlar KDV’den istisna edilerek temin edilebilir. Teşvik belgesi türüne göre Kurumlar Vergisi indirimine konu edilebilir.

Mikro ihracatta gelir vergisi istisnası

  • Gerçek kişilerin, dolaylı temsilci olarak yetkili kılınan Posta İdaresi ya da kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirdikleri ihracattan elde ettikleri kazancın %50’si gelir vergisine tabi kazançtan indirilebilir. Bu indirimden yararlanabilmek için GVK’nun 89/16. maddesinde belirtilen koşulları sağlamak gerekiyor. Sözünü ettiğimiz uygulama daha ziyade küçük ölçekli girişimlere yönelik bir düzenlemeyi içermektedir.

Genç girişimciler için gelir vergisi istisnası

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, GVK Mükerrer 20. Maddesindeki koşulları sağlamak şartıyla gelir vergisinden istisna tutuluyor. Özellikle start-up niteliğinde olan e-ticaret sitesi girişimcileri için önemli bir destek olarak görülüyor.