AB Projeleri

Avrupa Birliği Projelerinin Aşamaları

Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanmak ve başvurulan projeleri uygulayabilmek için 3 temel aşamanın sağlanması gerekmektedir.

  1. Aşama, projenin hazırlık aşamasıdır. Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konduğu ve tasarlandığı bu aşamada ilk yapılması gereken projenin ortaya çıkmasını sağlayan sorunların/ihtiyaçların net bir şekilde belirlenmesidir. Daha sonrasında tanımlanan sorunların çözümü için öngörülen faaliyetler ve bu faaliyetlere ilişkin bütçenin planlanması gerekmektedir. Projenin özgün olması ve içerik kalitesi diğer başvurularla rekabet ederken en önemli kıstaslar arasındadır.
  2. Aşama, projenin finansmanını temin etmek için hibe kuruluşlarına başvuruda bulunmaktır. Bunun için aşağıda daha detaylı bilgisi verilecek farklı programlar mevcuttur. Bu programlara tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar proje başvurusunda bulunabilir. Başarılı bir başvuru için dikkat edilmesi gereken en önemli husus yayınlanan rehber dokümanların çok iyi okunması ve proje başvuru dosyasının bu dokümanlara uygun hazırlanmasıdır.
  3. Aşama, elde edilen finansman ile planlanan faaliyetleri yürütmek; bir diğer ifadeyle, program kurallarına göre projenizi uygulamaktır. Hibe sağlayıcı kuruluş, verdiği mali destek karşılığında hibeye hak kazanan proje yararlanıcısının proje teklifinde taahhüt ettiği tüm çıktıları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini sürekli izler ve nihai ödemeyi bu bağlamda gerçekleştirir.

Firmaların Faydalanabileceği Avrupa Birliği Destekleri

  • UFUK2020

Dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programı olma özelliğini taşıyan UFUK2020 Programı’nın amacı, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme kapasitesini güçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etmek, AB Üye Ülkeleri, Programa Asosiye Ülkeler ve AB’nin işbirliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikaları kapsamında işbirliğini çeşitli alanlarda geliştirmektir.

KOBİ Aracı Programı ise UFUK2020 Programı’nın sadece KOBİ’lere yönelik olarak tasarlanmış hibe mekanizmasıdır. Pazara yakın yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla yürütülmektedir.

Kobi Aracı’nın Avantajları;

  • Tek başına KOBİ’lerin konsorsiyum kurmadan başvuru yapabilmelerine olanak sağlamaktır.
  • Her sektörden KOBİ’nin Araştırma ve İnovasyon faaliyetlerine destek verilmektedir.
  • Proje Teklif Çağrıları her zaman açıktır.
  • Teminatsız ön ödeme yapılmaktadır.
  • Ticarileşme amaçlı Koçluk Desteği sağlanmaktadır.

UFUK2020 Programı kapsamında yayınlanan teklif çağrılarına https://ufuk2020.org.tr/tr linkinden erişim sağlanabilmektedir. UFUK2020 Programı, KOBİ Aracı Programı’nın yanı sıra Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Enerji, Gıda, Tarım, Malzeme ve İmalat Teknolojileri alanları başta olmak üzere bir çok farklı konu başlığını kapsamaktadır. Bu çerçevede firmalar da konsorsiyum lideri olarak proje başvurusunda bulunabileceği gibi var olan konsorsiyumlara dahil olabilmektedirler.

UFUK2020 Programı’nın Ulusal Koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK, Türkiye’deki kuruluşların UFUK2020 programına dâhil olmasını kolaylaştırmak üzere seyahat desteği ve proje yazım desteği gibi bir çok destek mekanizmasını koordine etmektedir.

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:

Yenilikçi girişimlerin ve fikirlerin ihtiyaç duyduğu finansmana erişimin kolaylaştırılması, girişimcilik kültürünün yerleşmesi ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla uygulanan COSME Programı’nın Türkiye’deki koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir. COSME programının bütçesi 7 yıl için yaklaşık 2,3 milyar Euro’dur.

COSME özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. Mikro işletmelere, zanaatla ilgilenen işletmelere, tek çalışanlı işletmelere, liberal mesleklere ve sosyal işletmelere, potansiyel, yeni, genç ve kadın girişimcilere vb. özel önem verilmektedir. Programın temel araçları aşağıda belirtilmektedir:

1.Finansmana Erişim (Kredi Garantileri, Risk Sermayesi)

2.Pazarlara Erişim (Avrupa İşletmeler Ağı, Sınai Mülki Haklar)

3.İşletmeler için Çerçeve Koşullar (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Gıda, İnşaat, Turizm, Maden vb. sektörler, Kümelenme)

4.Girişimcilik ve Girişimci Kültür (Genç Girişimciler için Erasmus)

Eureka Programı:

EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. EUREKA, Avrupa ülkelerindeki sanayi ve araştırma kuruluşlarının dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artıracak ileri teknolojilerin, ürünlerin ve hizmetlerin araştırılması ve geliştirilmesini, ülkeler arasında ortak projeler oluşturulmasını ve yürütülmesini teşvik etmek için kurulan uluslararası işbirliği platformudur.