PCM-Proje Döngüsü Yönetimi

Proje, belirli bir amaca ulaşmayı sağlayacak belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, sonuçları üretmek üzere insani ve fiziksel kaynakların bir araya getirildiği planlanmış, başlangıcı ve sonu olan faaliyetlerin bütünüdür

Proje Döngüsü, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, kaynakları, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamayı amaçlayan süreçlerin tamamıdır.

Proje döngüsü yönetimi de bu süreçlerde tüm kaynakların en etkin şekilde kullanılması için izlenen yönetim sistemidir. Proje döngüsü projeyi ilgilendiren tüm aşamaların bir bütünüdür.

Proje döngüsünün her aşamasında projenin amaçları, hedefleri gözden geçirilebilmeli ve bir sonraki aşamada uygulanabilir olmalıdır. Bu uygulama, proje kavramını ve içeriğini daha belirgin ve kolay anlaşılır bir hale getirir ve projenin daha iyi izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlar.

Proje döngüsü yönetimi altı temel aşamayı içinde barındırır.

Bu aşamalar:

Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu tasarım aşaması

Proje fikrinin analizi: Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olarak tasarlandığı aşama

Ön Değerlendirme: Tasarımı tamamlanmış olan projenin teknik, mali, ekonomik, sosyal, kurumsal, çevresel faktörler açısından tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama. Ön değerlendirmeye kadar olan aşama Proje’nin Kurgu Aşaması’dır

Finansman:Proje önerisinin yazılması ve finansmanın sağlanması aşaması

Uygulama: Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması

Değerlendirme: Proje sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması

 

Proje Döngüsü Yönetimi ilkeleri:

 

 • Proje döngüsünün her aşaması yapılandırılmış ve bilgiye dayalı bir karar oluşturma sürecine dayalı olmak
 •  Paydaşların karar verme mekanizmasına katılımını gözeten bir yönelimde olmak (hedef grup yönelimli)
 •  Proje tasarımı ve yönetiminde tutarlı ve analitik bir yaklaşım içermek
 •  Yararların sürekli kılınmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmak
 •  Entegre bir yaklaşıma ve dokümanların standardlaştırılmasına dayanmak

 

Bu ilkelerin gerçekleşmesi için proje planlaması ve yönetiminde kullanılan yöntem ise Mantıksal Çerçeve Yaklaşımıdır.

 

1.Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, 1970’ lerde proje tasarımının niteliğini ve açıklığını iyileştirmek üzere geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, birincil paydaşlar dahil olmak üzere anahtar paydaşların katılımına dayalı bir süreçtir.

MÇY sürecinin sonucunda ortaya çıkan proje tasarımı, Logframe (Mantıksal Çerçeve) Matrisi olarak adlandırılan bir tabloda özetlenir.

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı, aşağıdaki konularda proje tasarımı yapan ve proje yönetenlere yardımcı olur:

 

 • Proje hazırlama süreci içinde mevcut durumun analiz edilmesine,

 

 • Hedeflere ulaşmada araçların mantıksal hiyerarşisini kurmaya,

 

 • Hedeflere ulaşmanın önündeki potansiyel risklerin tanımlanmasına ve sürdürülebilir sonuçların tanımlanmasına,

 

 • Çıktıların ve sonuçların en iyi nasıl izleneceği ve değerlendirileceğine,

 

 • Projenin özetinin standart bir formatta sunulmasına,

 

 • Uygulama sırasında projenin izlenmesi ve gözden geçirilmesine.

 

Yaklaşım, iki temel aşamadan oluşur. Bu aşamalar:

 

Analiz Aşaması

Planlama Aşaması

Mevcut Durum Analizi:

Sorun analiziTemel paydaşların, ana sorunların, kısıtlılıklar ve fırsatların, nedenler ve sonuçlar arasındaki ilişkilerin tanımlanması

Hedeflerin AnaliziTanımlanmış sorunlara yönelik hedeflerin geliştirilmesi, araç-etki ilişkisinin tanımlanması

Paydaş Analizi :

Strateji Analizi:Hedeflere ulaşmak için

farklı stratejilerin tanımlanması, genel

hedeflerin ve proje amacının belirlenmesi

Mantıksal çerçeve:Projenin yapısının tanımlanması, iç mantığının kontrol edilmesi ve hedeflerin ölçülebilir terimlerle formülasyonu, dışsal koşulların belirlenmesi ve risk yönetimi

Faaliyet Planlaması:Faaliyetlerin sırasının ve birbirleri arasındaki ilişkinin tanımlanması: zamanın,

değerlendirme aralıklarının ve sorumluluk paylaşımlarının belirlenmesi

Kaynakların Planlaması:Faaliyet planlaması temelinde gereksinilen girdilerin ve bütçenin belirlenmesi

 

 

 

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımında Temel Adımlar

Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının en önemli kısmını, proje tasarımının niteliğini ve netliğini iyileştirmek için geliştirilmiş olan analiz süreci oluşturur. Mantıksal Çerçeve Yaklaşımında seçilmiş ve farklı paydaşlarla birlikte atılacak adımlar aşağıdadır.

 

1. Projenin genel kapsamını oluşturmak

 

2. Spesifik planlama çerçevesi, kullanılan terminoloji ve tasarım süreçleri üzerinde fikir birliği sağlamak

 

3. Detaylı bir durum analizi yapmak

 

4. Proje stratejisini geliştirmek (hedefler hiyerarşisi, uygulamaya ilişkin

düzenlemeler ve kaynaklar)

 

5. Seçilen strateji için varsayımları ve riskleri tanımlamak ve analiz etmek, varsayımların doğru olmaması ya da risklerin çok tehlikeli olması halinde proje tasarımını değiştirmek

 

6. İzleme ve değerlendirme çerçevelerini oluşturmak.

 

Proje tasarımına ve mantıksal çerçeve matrisine başlamadan önce ayrıntılı bir mevcut durum analizini yapmak çok önemlidir. MÇY dört temel analitik öğeyi bu sürece katar.

• Sorun analizi;

• Hedef analizi;

• Paydaş analizi;

• Risklerin tanımlanması ve uygulama stratejisinin seçilmesi (Strateji Analizi)