Ar-Ge ve İnovasyon Projeleri


 

Ar-Ge; bilim ve teknolojinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgiler kullanılarak o mevcut ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri geliştirmek,  o yeni ürün, hizmet, yöntem ve süreçleri oluşturmak amacı ile yapılan düzenli ve sistematik çalışmalardır.

İnovasyon, bilgiyi kazanca dönüştüren ve değer oluşturan süreçtir.

İşletme için İnovasyon;

 • Geliştirilmiş ve/veya iyileştirilmiş yöntemlerin uygulanması ya da portföyündeki yeni ürün/hizmet sayısındaki artışlarla satışlarının ve pazar payının artırılması,
 • Yeni ürünlerin/hizmetlerin pazara sürümünün sağlanması,
 • Kaynakların (işgücü, zaman, finans) yerinde ve etkin kullanımı yoluyla maliyetlerin düşürülmesi,
 • Yeni bir pazarlama veya organizasyonel yöntemin uygulamaya geçirilmesidir.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında ilgili kurumlara sunulacak olan Ar-Ge projelerinin aşağıda yer alan hususlardan en az biri gözetilerek hazırlanması ve hazırlanacak projenin Prototip geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekmektedir:

 • Yeni bir ürün/hizmet üretilmesi,
 • ürün/hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
 • maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • üretim/hizmetle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi,
 • yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesi.

Prototip, yeni ürün/hizmet/süreç/sistemin tüm teknik özelliklerini ve performansını içeren orijinal bir model olabileceği gibi, bir ürün/hizmet/süreç/sistemin iyileştirilmesi için yapılacak olan çalışmalar sonucu elde edilecek çıktılar da prototip olarak değerlendirilir.

Projenin gerçekleştirilmesi için izlenebilecek stratejiler şunlardır :

Ar-Ge ve Yenilik Stratejisi: Bilimsel ve teknoloji tabanlı, inovasyona dayalı, yeni ürün/hizmet/süreçlerin tasarımı ve geliştirilmesi  çalışmalarını içeren bir stratejidir.

Taklit Stratejisi: Yüksek Ar-Ge/inovasyon maliyetlerine katlanmayan, düşük işgücü, malzeme, enerji ve yatırım maliyetleri ile çalışan işletmelerin izlediği stratejidir.

Müşteri İsteklerine Bağımlı Strateji: Müşterilerden alınan geri beslemeler sonucu mevcut ürün/hizmet üzerinde değişim yaparak, ürün/hizmeti daha kullanışlı ve daha fonksiyonel yapmaya yönelik stratejidir.

Patent/Know-How Stratejisi: Buluş geliştirme sürecinin tamamlayıcısıdır. Bir işletmenin, inovasyon sürecinin daha tasarım aşamasında süreci tüm dengelim yaklaşımı ile kurgulayabilmesini sağlayan stratejidir.

Fırsatları İzleme Stratejisi: Rakipleri ile aynı teknolojik yeniliği kullanarak rakibin zayıf yönlerinde üstünlük sağlamaya çalışılan, pazar boşluklarının değerlendirildiği ve küçük çaplı tasarım değişikliklerini içeren stratejidir.

Ar-Ge projeleri konusunda ülkemizde destek veren kurumlar Tübitak, Kosgeb, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Ajansları, AB Çerçeve Programı ve TTGV sayılabilir.

Ar-Ge projeleri ve desteklenmesi konusunda Tübitak’ın destek kapsamına aldığı Yenilik Türlerini şu şekildedir :

Ürün Yeniliği: Mevcut özelliklerine veya bilinen kullanımına göre yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir malın veya hizmetin ortaya konmasıdır. Ürün yeniliği, teknik özelliklerde, bileşenlerde ve malzemelerde, ürünün içerdiği yazılımda, kullanıcı dostluğunda veya diğer işlevsel özelliklerde önemli derecede iyileştirmeleri içerir.

 

Ürün yeniliği sınıfları:

 1. Firmada mevcut bir ürününün teknolojik olarak iyileştirilmesi,
 2. Firma için yeni bir ürün (benzeri pazarda mevcut bir ürün),
 3. Yeni bir platform (kendisinden yeni modellerin türetilebileceği temel bir ürün),
 4. Ülke için yeni bir ürün,
 5. Dünya için yeni bir ürün.

 

Süreç Yeniliği: Yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir üretim veya teslimat yönteminin hayata geçirilmesidir; tekniklerde, teçhizatta ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içerir.

   Ar-Ge projelerinin başlangıçtaki planlaması çok önemlidir. Bir projenin başlangıcında iş adımlarının belirlenmesi gerekir.. Klasik bir bakış açısı ile bir proje; fizibilite, tasarım, geliştirme, test ve prototip gibi adımlardan oluşabilir. Bu modelin yanı sıra projenize özel ve proje için ana iş olarak görülen adımları da planlama yaparken seçebilirsiniz. Yapmanız gereken ana iş adımlarının isimlerini bulmak ve bu iş adımlarına ait alt işleri belirlemek. Proje süresine göre 2-4 haftadan kısa süren alt adımları gruplayarak isimlendirmeniz mümkün.

Bir cevap yazın

Destek İçin

YAtırım fırsatları hakkında bilgi sahibi olmak için iletişime geçin…online.